Ulgi, odroczenia, umorzenia, pomoc publiczna

Na podstawie art.16a, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) za 2004 rok oraz  art. 14 pkt 2 lit. e) i f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) za lata 2005-2006, podaję do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w latach 2004 - 2006 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej.

Rząd przyjął 11 kwietnia 2007 r. rozporządzenie, na podstawie którego minister finansów będzie podawać do publicznej wiadomości listę osób i podmiotów (osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), którym umorzono zaległości podatkowe przekraczające 5 tys. zł. Decyzja ta ma zwiększyć jawność decyzji podejmowanych przez organy podatkowe. Wykaz ma być publikowany w Dzienniku Urzędowym ministra finansów. Podstawą do tworzenia listy będą dane przekazywane przez dyrektorów izb skarbowych oraz celnych.

Podejmując analogiczne działania promujące jawność gospodarowania środkami publicznymi oraz wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, z jakimi spotkam się podczas spotkań z mieszkańcami, zdecydowałem się upublicznić dane na temat ulg i umorzeń podatkowych.

W wykazie, na podstawie ww. ustaw, została przyjęta kwota graniczna  100 zł za 2004 r. i 500 zł w latach 2005-2006. Wykazujemy podmioty korzystające z ulg i umorzeń powyżej tej kwoty. W tej grupie podmiotów, korzystających z pomocy (ulg, umorzeń, odroczeń) na niższe kwoty (zdecydowana większość to kwoty poniżej 100 zł), znajdują się zwłaszcza osoby fizyczne - podatnicy podatku rolnego, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Stąd podanie listy tych osób mogłoby oznaczać wskazanie czyjeś trudnej sytuacji życiowej. Jeśli jednak powszechnym postulatem będzie podanie i takich niewielkich umorzeń itp. (np. taki wniosek przyjmie Rada Miejska), spełnię ten postulat.

Informacja na temat umorzeń zaległości podatkowych itp. jest informacją publiczną i nie stanowi tajemnicy skarbowej (orzekł to już Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 2002 r. -sygn. akt II SA/Lu 507/02). Zatem każdy mieszkaniec może zażądać od burmistrza informacji o tym, komu, w jakiej kwocie i z jakiej przyczyny umorzył on zaległość podatkową. Każdy, kto w tej sprawie zwróci się do nie o takie informacje, otrzyma je. Każdy mieszkaniec może wiedzieć, komu i dlaczego umorzono podatek.

Informacje za rok 2007 zostaną podane po zakończeniu roku. (Od 1 grudnia 2006 r., w V kadencji samorządu, osobiście odpowiadam za te decyzje).

Roman Czepe – burmistrz Łap

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2007-07-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2009-05-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2007-07-24