Nazwa

Przedszkole nr 2 w Łapach

Adres

18-100 Łapy, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel. 857152639

e-mail: pnr2lapy@gmail.com

Dyrektor \ kierownik

Aneta Anna Perkowska

Dodatkowy opis

Przedszkole nr 2 powstało w 1968 roku. Dokument stanowiący o powołaniu placówki   to protokół 6/68 z dnia 30.03.1968 r. znajdujący się w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Łapy. Specyfiką przedszkola jest Zapewnienie każdemu dziecku podmiotowego i indywidualnego traktowania oraz bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju. Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności.

Przedszkole proponuje w swojej ofercie edukacyjnej:
• zajęcia edukacyjne i terapeutyczne
• zajęcia w terenie
• zajęcia z języka angielskiego
• zajęcia z tańca
• zajęcia z logopedą
• aktywną współpracę z rodzicami
• organizowanie tradycyjnych uroczystości okolicznościowych z udziałem zaproszonych gości
• udział dzieci w Jasełkach i innych przedstawieniach
• koncerty muzyczne, teatrzyki żywego aktora
• bale okolicznościowe, wycieczki autokarowe

Zadania \ Cele

Cele i zadania przedszkola:

1.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

3.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5. Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

6. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, etnicznej i religijnej;

9. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-21