Oferta pracy na stanowisku do spraw utrzymania porządku i czystości w Referacie Inwestycji , Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach z dnia 2012-02-09

Data 2012-02-09
Stanowisko do spraw utrzymania porządku i czystości w Referacie Inwestycji , Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach

 

Burmistrz Łap

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
do spraw utrzymania porządku i czystości w Referacie Inwestycji , Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach

 

 

 1. Wymagania niezbędne

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe ,

4)      niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy,

7)      odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

8)      samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań,

9)      znajomość obsługi komputera, Internetu.

 

2.      Wymagania dodatkowe

1)      wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska

2)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

3)      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

4)      wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,

5)      umiejętność pracy w zespole,

6)      konsekwencja w realizacji zadań,

7)      umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,

8)      znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o własności lokali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1)  koordynowanie działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie 
       Gminy Łapy,
  2)  monitorowanie wykonywania obowiązku utrzymania czystości na posesjach na
       terenie Gminy Łapy,
  6)  prowadzenie spraw należących do zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie
       zwierząt,
  7)  realizacja postanowień ustawy o własności lokali w zakresie spraw stanowiących
       zadania własne gminy,
  8)  sporządzanie sprawozdań z ww. zagadnień,
  9)  ograniczanie uciążliwości maszyn lub ich unieruchomianie,
  10) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  11) wymierzanie kar za zniszczenie zieleni lub usunięcie drzew i krzewów bez
        zezwolenia

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie

4)      kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy

6)      kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.bip.lapy.podlasie.pl w zakładce „ oferty pracy”),

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

10)  inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego  24 lub przesłać na adres: „Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Miejskim w Łapach”, w terminie do dnia 20.02.2012 r. (poniedziałek) do godz. 1600. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Tomasz Dobrzyński, zam. Poświętne.

 

Uzasadnienie wyboru

Pan Kamil Tomasz Dobrzyński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiada on wykształcenie wyższe: Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek ochrona środowiska.

Kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów prawa z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowym atutem Pana Kamila Tomasza Dobrzyńskiego jest jego doświadczenie zawodowe: odbyty staż na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska, praca na stanowisku inżyniera budowy oraz  zatrudnienie w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw  związanych z inwestycjami gminnymi i zmówieniami publicznymi, ma ukończone szkolenia potwierdzone zaświadczeniami.

W związku z powyższym Pan Kamil Tomasz Dobrzyński posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. utrzymania porządku i czystości.

Ponadto wybrany kandydat odznacza się wysoką kulturą osobistą i komunikatywnością.


W związku z rezygnacją wyłonionego w drodze naboru na stanowisko pracy ds. utrzymania porządku i czystości w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach Pana Kamila Tomasza Dobrzyńskiego na tym stanowisku będzie zatrudniona kolejna osoba spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Do zatrudnienia został wybrany Pan Damian Porowski, zam. Łapy, ul. Płonkowska 16.

Uzasadnienie wyboru

Pan Damian Porowski spełnił wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiada on wykształcenie wyższe: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Kierunek Administracja.

Kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów prawa z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowym atutem jest jego doświadczenie zawodowe: staż na stanowisku specjalisty ds. administracji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łapach, staż na stanowisku referenta w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna oraz  w Urzędzie Miejskim w Łapach – praca na umowę zlecenie, a ostatnio praca na umowę na czas zastępstwa w  referacie do którego przeprowadzono nabór.

Pan Damian Porowski dał się poznać jako osoba odpowiedzialna odznaczająca się wysoką kulturą osobistą  oraz posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku ds. utrzymania porządku i czystości.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-02-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-03-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-02-09