Oferta pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach z dnia 2014-04-10

Data 2014-04-10
Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach

Zarządzenie nr 504/14

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Polna 9, 18-100 Łapy, dla której organem prowadzącym jest GMINA ŁAPY.

 

          Na podst. art. 36a ust. 1 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Polna 9, 18-100 Łapy.

§ 2.

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, będzie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 504/14
Burmistrza Łap
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ ŁAP ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Polna 9, 18-100 Łapy,  dla której organem prowadzącym jest GMINA ŁAPY.

 

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone dla dyrektora szkoły podstawowej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późniejszymi zmianami), a więc może być to:

 

1.  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
  • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) ;

 

    2.  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia

         pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie 

         pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium

         języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole

         podstawowej   i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b-i;

 

    3.  osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b, e, g, i. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat przystępujący do konkursu składa następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej, staż pracy dydaktycznej lub staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i

      ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

      dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

      treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem

      kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub

      dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem

      kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w

      przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której

      mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-

      ciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –      

      Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

      – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie,  że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych

      i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej

      nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych

     osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

     osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

III SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać:

 • w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

 

  „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach”

 

 • w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Urząd Miejski (sekretariat)

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 Łapy

 

IV. SPOSÓB POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-10

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-10