Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy z dnia 2015-03-11

Data 2015-03-11
Stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Burmistrz Łap ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łapy z  siedzibą przy ulicy Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe humanistyczne,
 3. udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy oraz 2 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub w urzędach organów  administracji rządowej lub samorządowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

 

 1. Kryteria oceny kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do udziału w konkursie:
 1. znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, prawa budowlanego (zakresie obowiązków zarządcy budynku).
 2. znajomość i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych,
 3. znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych
 4. znajomość historii i tożsamości lokalnej miejscowości z terenu Gminy Łapy,
 5. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

 

 1. Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy  wraz z uzasadnieniem,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,
 6. pisemną koncepcję programową dotyczącą prowadzenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy z uwzględnieniem kwestii finansowych funkcjonowania jednostki,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2014 r.,poz.1182.)  zawartych  w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego. 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Kierowanie i zarządzanie Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łapy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Organizowanie działalności biblioteki, której szczegółowy zakres określa statut,
 3. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
 4. Składanie Burmistrzowi Łap sprawozdań z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy” w terminie do dnia 13.04.2015 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 103.

 

 1.  Oferty, które wpłynął do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferty kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie będą odrzucane.

 

 1. Pozostali kandydaci zostaną dopuszczeni do II etapu – merytorycznej oceny, o przeprowadzeniu której  (tj. terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną powiadomieni. 

 

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Łap, która sprawdzi oferty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowę z kandydatami.

 

 1. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

 1.  W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łapach

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 25.04.2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-03-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-04-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-03-11