Oferta pracy na stanowisku Dytektor Żłobka w Łapach z dnia 2012-09-18

Data 2012-09-18
Stanowisko Dytektor Żłobka w Łapach

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA W ŁAPACH, UL. POLNA 27 – samorządowej jednostki budżetowej w wymiarze 1/3 etatu

 

Burmistrz Łap ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka w Łapach, ul. Polna 27, 18-100 Łapy

 

 1. Wymagania konieczne :
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. osoba która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 4. osoba która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 6. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

 

 1. Wymagania dodatkowe :
 1. znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż;
 2. umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji;
 3. obsługa komputera;
 4. zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres;
 5. umiejętność łagodzenia konfliktów.

 

 1. Zakres zadań dyrektora żłobka:
 1. organizowanie i nadzór prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością;
 2. zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo– wychowawczej nad dziećmi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb;
 3. organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu;
 4. prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
 5. właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;
 6. wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy podległego personelu;
 7. zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi);
 8. pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;
 9. zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie;
 10. terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.

 

 1. Wymagane dokumenty.
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
 2. życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki z uwzględnieniem jej specyfiki i możliwości finansowych gminy, celów funkcjonowania i sposobu ich realizacji,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 6. podpisane oświadczenie o pełniej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 8. podpisane oświadczenie że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 9. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 11. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem oraz z dopiskiem „dotyczy konkursu na dyrektora  Żłobka w Łapach” w terminie do dnia 28 września 2012 r., do godz. 15.30, na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. W. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-09-18

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-09-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-09-18