Oferta pracy na stanowisku głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach z dnia 2014-12-08

Data 2014-12-08
Stanowisko głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
ogłasza konkurs

na stanowisko GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

 W WYMIARZE 0,5 ETATU

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach
ul. Główna 50, 18-100 Łapy

 

Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) następujące wymagania:

1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
2. Znajomość gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku księgowej:

 1. Prowadzenie rachunkowości Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i finansach publicznych.
 2. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w ŚDS.
 3. Przygotowywanie projektu budżetu ŚDS wraz z dyrektorem.
 4. Sporządzanie planu finansowego ŚDS i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie aktualizacji.
 5. Sporządzanie bilansu jednostki według obowiązujących przepisów.
 6. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych.
 7. Comiesięczne składanie zapotrzebowania środków z poszczególnych rozdziałów do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ŚDS oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz nanoszenie klasyfikacji budżetowej, dekretacja i księgowanie dowodów księgowych.
 10. Praca na programach Budżet, Kadry i Płace, Płatnik, SJO Bestia i innych oraz archiwizacja bazy danych ww. programów.
 11. Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wynagrodzeń chorobowych, tzw. „13” oraz pochodnych, zaliczek na podatek, składek do ZUS, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 12. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 13. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników, wystawianie PITów i deklaracji ZUS oraz wykonywanie innych czynności związanych z polityką płacową.
 14. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku ŚDS.
 15. Przekazywanie na konto wynagrodzeń, składek do ZUS, US i sporządzanie innych przelewów bankowych.
 16. Sporządzanie sprawozdań do ZUS, US i GUS.
 17. Prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej majątku (prowadzenie książki inwentarzowej Środowiskowego Domu Samopomocy i książki środków trwałych, umarzanie środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji, wystawianie OT, LT, PT).
 18. Kwalifikowanie wydatków strukturalnych (obszar, kod tematyczny) i sporządzanie sprawozdania Rb-WSa.
 19. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.
 20. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
 21. Prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 22. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy
4. Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
5. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy w sekretariacie , pokój Nr 21 ( wejście od ulicy Nowej 1) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy : głównej księgowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach” w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. ( środa) do godz. 14.00.

Za datę zgłoszenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacjo Publicznej ( www.bip.lapy.podlasie.pl), www.mopslapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

Małgorzata Wasilewska 

p.o. Dyrektora

Miejskiego Ośrodka

Pomocy  Społecznej

w Łapach

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-08