Oferta pracy na stanowisku inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 2014-12-08

Data 2014-12-08
Stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

 ogłasza nabór na stanowisko INSPEKTORA

wymiar czasu pracy – 2 etaty

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe  na kierunku administracja,
 • Pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • Wysoki poziom zdolności interpersonalnych,
 • Znajomość programu komputerowego POMOST,
 • Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej Klientów pomocy
 • społecznej,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną
 • Umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel, Open Office) oraz sprzętu biurowego,
 • Samodzielność, umiejętność  organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 • Praca na programie  komputerowym POMOST
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie pomocy Społecznej,
 • Wprowadzanie wywiadów środowiskowych do programu POMOST
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi,
 • Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i wywiadem środowiskowym,
 • stosowanie przepisów Kodeku Postępowania Administracyjnego w codziennej pracy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika działu

4. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys- CV,
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania operowanej pracy ( ukończone szkolenia, kursy)
 • Oświadczenia o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy w sekretariacie , pokój Nr 21 ( wejście od ulicy Nowej 1) z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko pracy : inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. ( środa) do godz. 14.00.

Za datę zgłoszenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacjo Publicznej ( www.bip.lapy.podlasie.pl), www.mopslapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

Małgorzata Wasilewska

p.o. Dyrektora

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łapach

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-08