Oferta pracy na stanowisku inspektora ds. kadr do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach z dnia 2014-12-08

Data 2014-12-08
Stanowisko inspektora ds. kadr do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTORA DS. KADR

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

wymiar czasu pracy – 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o profilu: administracja lub ekonomia,
 • Pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 • Minimum 2 letni staż pracy w administracji publicznej lub 4- letni staż pracy zawodowej.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Bardzo dobra znajomość programów:  Płatnik, Kadry i Płace, i MS Office
 • Doświadczenie w obsłudze kadrowej
 • Samodzielność, umiejętność  organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłaszania i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin),
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników oraz kontrola ich aktualności,
 • Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 •  Współpraca z księgową  ŚDS

4. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys- CV,
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania operowanej pracy ( ukończone szkolenia, kursy)
 • Oświadczenia o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 •  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy w sekretariacie , pokój Nr 21 ( wejście od ulicy Nowej 1) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy : inspektora ds. kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach” w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. ( środa) do godz. 14.00.

Za datę zgłoszenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacjo Publicznej ( www.bip.lapy.podlasie.pl), www.mopslapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

Małgorzata Wasilewska

p.o. Dyrektora

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łapach

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-08