Oferta pracy na stanowisku instruktora Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej z dnia 2013-04-29

Data 2013-04-29
Stanowisko instruktora Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej

Dyrektor Domu Kultury w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy instruktora Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej w wymiarze ½ etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • · Oświadczenie o posiadanych zdolnościach do czynności prawnych,
 • · Oświadczenie o niekaralności
 • · wykształcenie min. średnie + kurs instruktorski, wyższe kierunkowe, wyższe + kurs pedagogiczny, policealne + kurs pedagogiczny
 • · kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • · zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • · odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

2. Wymagania dodatkowe:

 • · znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
 • · umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
 • · organizowanie zajęć świetlicowych,
 • · organizowanie imprez,
 • · umiejętność obsługi komputera
 • · znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej,
 • · umiejętność współpracy ze społecznością lokalną .
 • · wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów i wiedza na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· programowanie, planowanie i realizacja działalności w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej
- upowszechnianie istniejących i rozwijanie nowych form pracy w placówce
· prowadzenie dokumentacji placówki oraz na bieżąco dzienników zajęć zespołów,
· zabezpieczenie należytych warunków pracy zespołom zainteresowań i uczestnikom pozostałych form działalności prowadzonej w placówce
· prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań
- sporządzanie okresowych planów, kalendarzy imprez i sprawozdań zgodnie z zaleceniami dyrektora Domu Kultury w Łapach,
· współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie pracy kulturalno-wychowawczej,
· wspieranie amatorskich ruchów artystycznych i inicjatyw lokalnych w swoim środowisku,
· organizacja i udział w konkursach, przeglądach i pokazach organizowanych przez Dom Kultury w Łapach i inne instytucje,
· gromadzenie materiałów metodycznych oraz wykonywanie zakupów materiałów niezbędnych do pracy placówki,
· podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacanie oferty programowej poprzez pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia kulturalne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz podmiotów krajowych,
· udział w organizacji i realizacji imprez organizowanych przez Dom Kultury w Łapach,
· pobieranie opłat członkowskich od uczestników koła zainteresowań do 10 dnia każdego miesiąca na ustalonym druku i rozliczanie wpłat w kasie najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca,
· dbanie o czystość i estetyczny wygląd placówki oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt i stan pomieszczeń będących własnością placówki,
· wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych

4. Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem email – jeżeli kandydat posiada),
· życiorys (CV),
· kwestionariusz osobowy,
· kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· referencje z poprzednich miejsc pracy z podaniem numerów telefonów osób udzielających referencji (jeśli kandydat nie jest osobą bezrobotną),
· dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
· świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
· oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


Oferty, które nie spełniają wymogów niniejszego ogłoszenia lub będą niekompletne, zostaną odrzucone.
Wymagane dokumenty należy składać do Domu Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, w terminie do dnia 15 maja 2013 r. Koperta powinna zawierać adnotację: „Konkurs – na stanowisko Instruktora świetlicy w Łupiance Starej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Domu Kultury w Łapach. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl), stronie Domu Kultury w Łapach (www.dklapy.pl), stronie Gminy Łapy (www.lapy.podlasie.pl) i w Domu Kultury w Łapach.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnej kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-04-29

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-04-29