Oferta pracy na stanowisku kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łapach z dnia 2012-09-13

Data 2012-09-13
Stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łapach

 

Burmistrz Łap
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych  w Łapach
 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe – preferowane techniczne, ekonomiczne, zarządzanie,
 3. 5-letni staż pracy zawodowej,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 9. znajomość procedur administracyjnych, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, ustaw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i innych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 2. wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. konsekwencja w realizacji zadań,
 5. umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
 6. doświadczenie zawodowe związane z działalnością gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarowania odpadami,
 7. znajomość procedur UE do pozyskania środków zewnętrznych,
 8. mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1)  reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
  2)  zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu,
  3)  opracowanie planu finansowego Zakładu,
  4)  racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem Zakładu, zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  5)  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań,
  6)  przedstawianie corocznie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności Zakładu,
  7)  ustalenie systemu kontroli zarządczej,
  8)  kierowanie i zarządzanie Zakładem,
  9) nadzór nad komunalnymi lokalami mieszkalnymi,
  10) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na działkach gminnych,
  11) zarządzanie składowiskiem odpadów,
  12) zarządzanie gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy,
  13) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich w zakresie realizacji zadań Zakładu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.bip.lapy.podlasie.pl w zakładce „ oferty pracy”),
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 10. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego  24 lub przesłać na adres: „Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łapach”, w terminie do dnia 25.09.2012 r. (wtorek) do godz. 1530. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Łapy, dnia 13.09.2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-09-13

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-10-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-09-13