Oferta pracy na stanowisku podinspektora - asystenta osobistego w ramach projektu pt. „EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” z dnia 2014-10-17

Data 2014-10-17
Stanowisko podinspektora - asystenta osobistego w ramach projektu pt. „EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”

Burmistrz Łap
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
podinspektora - asystenta osobistego 
w ramach projektu
pt. „EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa o pracę – 1 etat na czas określony (5 miesiecy).


1. Wymagania niezbędne:
 1) obywatelstwo polskie,
 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3) wykształcenie wyższe – pedagogiczne lub psychologiczne,
 4) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5) nieposzlakowana opinia,
 6) kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy,
 7) odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 8) samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań,
 9) znajomość obsługi komputera, Internetu.

2. Wymagania dodatkowe:
 1) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
 4) umiejętność pracy w zespole,
 5) konsekwencja w realizacji zadań,
 6) umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
 7) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 8) mile widziana umiejętność posługiwania się językiem migowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1) pomoc w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, pomoc w udziale w zajęciach rehabilitacyjnych i  rekreacyjnych, dojeździe na szkolenia, staż, do pracy, spotkania adaptacyjne, wyjściu do sklepu, urzędu, banku,  lekarza, fryzjera itp., dotarciu i uczestnictwie w kursach zawodowych oraz innych, podróży, innych potrzebach  zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną,
 2) uczestniczenie w procesie doskonalenia kwalifikacji poprzez nabywanie nowych umiejętności oraz korygowanie  nieskutecznych zachowań przez cały okres realizacji projektu,
 3) prowadzenie grup wsparcia, których celem będzie pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym  problemem;
 4) prowadzenie działań animacyjnych wśród uczestników projektu, organizacja czasu wolnego,
 5) pomoc przy organizacji działań o charakterze środowiskowym,
 6) pomoc w przywróceniu w miarę możliwości osobie niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w  społeczeństwie.

4. Wymagane dokumenty:
 1) życiorys (CV),
 2) list motywacyjny,
 3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie
 4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
 6) kwestionariusz osobowy,
 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku,
 10) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

6. Warunki pracy na stanowisku:
 a) umowa o pracę zawarta będzie na czas określony - 5 miesięcy,
 b) wymiar czasu pracy: pełny etat,
 c) miejsce pracy: miejsce realizacji projektu: ul. Mostowa 9, 18-100 Łapy
 d) czas pracy – 8 godzin dziennie,
 e) wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 lub przesłać na adres: „Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta osobistego w ramach projektu pt. „EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP” – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, w terminie do dnia 27.10.2014 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łapach).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lapy.podlasie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).


Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko pracy podinspektora – asystenta osobistego

w ramach projektu „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora – asystenta osobistego w Urzędzie Miejskim w Łapach na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Dragun zam. Łapy.

 

Uzasadnienie wyboru

Pani Patrycja Dragun posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyła Uniwersytet w Białystoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Wybrana kandydatka wykazała wiedzę na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności na tym stanowisku. Pani Patrycja Dragun posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, odbyła praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach

Wybrana kandydatka odznacza się także wysokim stopniem kultury osobistej, odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone do realizacji zadania.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-10-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-11-03

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-10-20