Oferta pracy na stanowisku psychologa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach z dnia 2014-12-08

Data 2014-12-08
Stanowisko psychologa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa do

Środowiskowego Domu  Samopomocy w Łapach

Wymiar czasu pracy – 0,5 etatu

 

 

1.Wymagania niezbędne ( na wskazanym stanowisku pracy)

 • Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Umiejętność stosowania testów/ kwestionariuszy, przeprowadzania wywiadu psychologicznego
 • Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej
 • Wysoki poziom zdolności interpersonalnych
 • Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie diagnoz psychologicznych podopiecznym placówki.
 • Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej.
 • prowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej.
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu imprez domowych i kulturalno- oświatowych.
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu wspierająco- aktywizującego.
 • Współpraca z rodzinami podopiecznych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika ŚDS.

4. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys ( CV)
 • List motywacyjny
 • Kwestionariusz osobowy
 • Dyplom ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy – oryginał lub kopia
 • Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy ( ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,
 • Oświadczenia o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy w sekretariacie , pokój Nr 21 ( wejście od ulicy Nowej 1) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy : psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach” w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. ( środa) do godz. 14.00.

Za datę zgłoszenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.lapy.podlasie.pl), www.mopslapy.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

  

Małgorzata Wasilewska

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łapach

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-08