Dowód osobisty

Nazwa sprawy

Dowody osobiste

Opis

Dowód osobisty jest dokumentem:

 • Stwierdzającym tożsamość osoby
 • Poświadczającym obywatelstwo polskie
 • Uprawniającym do przekraczania granic państw członkowskich UE.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Przesłanki ubiegania się o wydanie dowodu:

 • pierwszy dowód
 • zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym
 • upływ terminu ważności dowodu osobistego
 • utrata dowodu
 • zmiana wizerunku twarzy
 • uszkodzenie dowodu
 • inne przyczyny.

Wymagane dokumenty

 • wniosek wypełniony odręcznie drukowanymi literami,
 • 1 fotografia (35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi)
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli dane w rejestrze PESEL są rozbieżne z danymi zawartymi we wniosku,
 • dotychczas posiadany dowód osobisty

Sposób  załatwienia:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku.

Dowód osobisty odbiera  osobiście w siedzibie organu gdzie złożono wniosek.
    
Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 857153222, 85 7152251
Barbara Krasowska (wew. 121), Agnieszka Czarnowska (wew. 122)

Termin załatwienia

30 dni. Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie.

Opłaty

Brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Osoba, której do ukończenia 18roku życia zostało 30 dni, wniosek o  wydanie dowodu osobistego składa osobiście (bez rodzica lub opiekuna prawnego).

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód Osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Małoletni, który ukończył 5 lat zobowiązany jest do obecności podczas złożenia wniosku lub przy jego odbiorze.

Osoba, która zgłosiła niemożność złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, w takim tez przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik wnioskodawcy.

Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub karą grzywny.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-06-03

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2016-12-09