Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Nazwa sprawy

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Opis załatwienia:

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, ważne do czasu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej jak dwa miesiące.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sposób  załatwienia:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Składającemu formularz wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 857153222, 85 7152251
Barbara Krasowska (wew. 121), Agnieszka Czarnowska (wew. 122)

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Opłaty

Brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP- dowolnej placówce konsularnej RP, lub w  formie dokumentu elektronicznego.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-04-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-12-09