Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nazwa sprawy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opis

Użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – do pobrania niżej
  • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, której dotyczy przekształcenie (oryginał do wglądu).

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. 85 7152251 wew. 301
Michał Pietraszko

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Koszt wykonania operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ponosi wnioskodawca.

Informacje dodatkowe - (uwagi)

W toku postępowania mogą być żądane od wnioskodawcy dodatkowe dokumenty, uaktualnienie dokumentów już złożonych oraz wystąpienie do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach, osobom fizycznym będącym w dniu 29 lipca 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich następcom prawnym, udziela się bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele wyłącznie mieszkaniowe.

Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego w przypadku, gdy użytkownik wieczysty wniesie jednorazowo całą należność za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz gdy nie posiada zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Łapy.  

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10