Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019, poz. 2188 ); 

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020            2021

Stawka*

0,95 zł.

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł          1,00 zł 

*Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju.

Akty prawne regulujące wysokość stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju.

  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019
  • ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021

Podmioty uprawnione:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Terminy składania wniosków:

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

- od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT, albo potwierdzone za zgodność
z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


Tryb postępowania przy wydaniu decyzji:

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku (w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku). Decyzja zawiera limit, kwotę zwrotu podatku (iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu),część limitu pozostałą do wykorzystania.

Limit zwrotu

Limit zwrotu przysługujący producentowi rolnemu ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Terminy wypłaty zwrotu podatku

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, w terminach:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 lutego do dnia ostatniego dnia lutego,

- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002466/O/D20182466.pdf

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2020-01-22

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Data wprowadzenia: 2010-07-05

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-02

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2010-07-05