Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).

Masa i rodzaj pojazdu

Liczba osi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej ……

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

 

536

536

 536

536

536

536

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 

998

998

 998

998

998

998

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

 

1145

1145

 1145

1145

1145

1145

Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej …….

 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton o liczbie osi

dwie

642

642

 642

642

642

642

równej lub wyższej niż 15 ton  o liczbie osi

dwie

666

666

 666

666

666

666

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton o liczbie osi

trzy

612

612

 612

612

612

612

równej lub wyższej 19 ton, a mniej niż 23 tony o liczbie osi

trzy

784

784

 784

784

784

784

równej lub wyższej  niż 23 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi

trzy

1221

1221

 1221

1221

1221

1221

równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi

trzy

1223

1223

 1223

1223

1223

1223

równej lub wyższej 12 ton, a mniej niż 29 ton o liczbie osi

cztery i więcej

1251

1251

 1251

1251

1251

1251

równej lub wyższej 29 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi

cztery i więcej

1965

1965

 1965

1965

1965

1965

równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi

cztery i więcej

1965

1965

 1965

1965

1965

1965

Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej ……..

 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton o liczbie osi

dwie

1369

1369

 1369

1369

1369

1369

równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi

dwie

1488

1488

 1488

1488

1488

1488

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton o liczbie osi

trzy

1000

1000

 1000

1000

1000

1000

równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 23 ton  

 

trzy

1220

1220

 1220

1220

1220

1220

równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż  25 ton o liczbie osi

 

trzy

1878

1878

 1878

1878

1878

1878

równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi

trzy

1884

1884

 1884

1884

1884

1884

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton o liczbie osi  

cztery i więcej

1965

1965

 1965

1865

1865

1865

równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi

cztery i więcej

2808

2808

 2808

2808

2808

2808

równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi

cztery i więcej

2808

2808

 2808

2808

2808

2808

Od ciągników siodłowych i balastowych o masie całkowitej…….

 

od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

 

952

952

 952

952

952

952

od 5,5 tony i poniżej 9 ton

 

1145

1145

 1145

1145

1145

1145

od 9 ton i poniżej 12 ton

 

1425

1425

 1425

1425

1425

1425

Od ciągników siodłowych i balastowych o masie całkowitej…….

 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi

dwie

717

717

 717

717

717

717

równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi

dwie

1212

1212

 1212

1212

1212

1212

równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi

dwie

1680

1680

 1680

1680

1680

1680

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi

trzy i więcej

1482

1482

 1482

1482

1482

1482

równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi

trzy i więcej

2048

2048

 2048

2048

2048

2048

Od ciągników siodłowych i balastowych o masie całkowitej…….

 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi

dwie

936

936

 936

936

936

936

równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi

dwie

1782

1782

 1782

1782

1782

1782

równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi

dwie

2257

2257

 2257

2257

2257

2257

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 o liczbie osi

trzy i więcej

2048

2048

 2048

2048

2048

2048

równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi

trzy i więcej

2772

2772

 2772

2772

2772

2772

Od naczep i przyczep o masie całkowitej …..

 

od 7 ton i poniżej 12 ton

 

306

306

 306

306

306

306

Od naczep i przyczep o masie całkowitej

 

 równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi

jedna

259

259

 259

259

259

259

równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi 

jedna

466

466

 466

466

466

466

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton o liczbie osi

dwie

305

305

 305

305

305

305

równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony o liczbie osi

dwie

729

729

 729

729

729

729

równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi

dwie

1009

1009

 1009

1009

1009

1009

równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi

dwie

1367

1367

 1367

1367

1367

1367

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi

trzy i więcej

1040

1040

 1040

1040

1040

1040

równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi

trzy i więcej

1130

1130

 1130

1130

1130

1130

Od przyczep i naczep o masie całkowitej…..

 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi

jedna

380

380

 380

380

380

380

równej lub wyższej niż 25 ton i więcej o liczbie osi

jedna

668

668

 668

668

668

668

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton o liczbie osi

dwie

488

488

 488

488

488

488

równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33o liczbie osi

dwie

1010

1010

 1010

1010

1010

1010

równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi

dwie

1535

1535

 1535

1535

1535

1535

równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi

dwie

2019

2019

 2019

2019

2019

2019

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi

trzy i więcej

1121

1121

 1121

1121

1121

1121

równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi

trzy i więcej

1523

1523

 1523

1523

1523

1523

Od autobusów o ilości miejsc siedzenia

 

mniej niż 30 miejsc / od 01.01.2016 mniej niż 22

 

1031

1031

 1031

1031

1031

1031

równej lub wyższej niż 30 miejsc / od 01.01.2016 nie mniejsze niż 22

 

1806

1806

 1806

1806

1806

1806

 

Uchwały, akty prawne regulujące wysokość podatku od środków transportowych.

 • Uchwała Nr XXIX/274/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych;
 • Uchwała Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

 

 

Podmiot podatku od środków transportowych.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

 • osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych;
 • jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

 

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych.

Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu*, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

 

*Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, w tym przypadku organem podatkowym jest Burmistrz Łap.  

 

 

Wymagane dokumenty.

 • umowa sprzedaży/nabycia pojazdu/faktura;
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe.

 

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty;
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek podatkowy wygasa:

 • obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Zwolnienia od podatku od środków transportowych.

Zwalania się od podatku od środków transportowych:

 • pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne;
 • pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych płatny jest na podstawie złożonej deklaracji. W przypadku podatników, którzy nie złożyli deklaracji zostaje wydana decyzja określająca wymiar podatku od środków transportowych. Wszyscy podatnicy podatku od środków transportowych płacą podatek w 2 ratach - do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łapach (gotówka lub karta – bez prowizji).

Nr rachunku bankowego: 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-01-05

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Data wprowadzenia: 2010-05-17

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-05

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2010-05-17