Podatek leśny

 

Podatek leśny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

Stawki podatku:

Rok

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Stawka podatku

188,85 zł za1m³ drewna*

191,77 zł za 1m³ drewna*

191,01 zł za 1m³ drewna*

191,98 zł za 1m³ drewna*

194,24

zł za 1m³ drewna*

196,84 zł za 1m³ drewna*

* Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy, wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna (art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym)

Akty prawne regulujące wysokość podatku leśnego:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 955).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1028).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M. P. z 2016 r. poz. 996).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M. P. z 2017 r. poz. 963).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983).

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek leśny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub w kasie urzędu. Osoby prawne zobowiązane są wpłacać podatek leśny obliczony w deklaracji w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na konto bankowe, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami lasów,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów;
 3. użytkownikami wieczystymi lasów;
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Zwolnienia przedmiotowe (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym):

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 3. użytki ekologiczne.

Zwolnienia podmiotowe (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku leśnym):

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
 4. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 5. prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
 1. instytuty badawcze;
 2. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
 3. Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363);
 4. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku leśnym Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2017-10-17

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2010-07-06