Podatek rolny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020, poz. 333 ) 

 Gospodarstwo rolne

Opodatkowaniu podatkiem  rolnym podlegają grunty gospodarstw rolnych. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podatnicy podatku rolnego

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 5. a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie,
 6. b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym

1)  dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)  dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 Podatek rolny za rok podatkowy wynosi

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta (obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy),
 • od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta (obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy).

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

średnia cena skupu 1q żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego *

61,37zł

53,75zł

52,44zł

52,49zł

54,36zł

58,46zł

58,55 zł za 1 dt

Stawka podatku

od 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych

153,25 zł

134,75 zł

131,10 zł

131,225  zł

135,90 zł

146,15 zł

146,375 zł

Stawka podatku

od 1 ha fizycznego

pozostałych gruntów

306,85 zł

268,75 zł

262,20 zł

262,45  zł

271,80   zł

292,30 zł

292,75 zł

 

* Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Monitor Polski z 2019, poz. 1017)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018, poz. 1004)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Monitor Polski z 2017, poz. 958)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (Monitor Polski z 2016, poz. 993)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. (Monitor Polski z 2015, poz. 1025)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Monitor Polski z 2014, poz. 935)
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski rok 2020, poz. 982).

 Terminy płatności podatku rolnego

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje
o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

 Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zwalnia się od podatku rolnego ( art. 12 ust. 1 ):

1)  użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

2)  grunty położone w pasie drogi granicznej,

3)  grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,

4)  grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 1. a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 2. b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 3. c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

5)  grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

6)  grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,

7)  grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów,

8)  użytki ekologiczne,

9)  grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę,

10)  grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach,

11)  grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

12)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:

 1. a) osiągnęli wiek emerytalny,
 2. b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
 3. c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

13)grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe

Od podatku rolnego zwalnia się również ( art. 12, ust 2 ):

1)  uczelnie,

2)  szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów,

3)  placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

4)  prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,

5)  jednostki badawczo-rozwojowe,

6) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości

Załączniki:

Informacje dotyczące podatku rolnego:

IR-1 

ZIR-1

ZIR-2 

ZIR-3 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2017-10-20

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-05

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2010-07-06