Nazwa

Przedszkole nr 1 w Łapach

Adres

ul. Polna 27, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel.: 857152744
fax: 857152744
e- mail: przedszkole1lapy@op.pl
www: przedszkole1lapy.supwerszkolna.pl

Dyrektor \ kierownik

Wiesława Wincenciak

Dodatkowy opis

Przedszkole nr 1 w Łapach nie posiada aktu założycielskiego. Historia przedszkola sięga lat powojennych. Pod koniec lat 40 w przedwojennym budynku zaadoptowanym na potrzeby przedszkola przy ul. Wł. Sikorskiego utworzono przedszkole. Przedszkole w tym budynku mieściło się do chwili oddania Przedszkola Kolejowego. Potem w budynku przedszkola utworzono żłobek. Pod koniec lat 70 żłobek przeniesiono do nowo wybudowanego budynku, a w budynku po żłobku ponownie utworzono przedszkole. Duży wyż demograficzny sprawił, że na potrzeby przedszkola zaadoptowano dodatkowo pomieszczenia magazynowe przy ul. Polnej. Rada Miejska w Łapach podjęła uchwałę Nr XVII/140/95 z dnia 6 lipca 1995r. w sprawie przyjęcia statutu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łapach

W 1996 r. Uchwałą Nr XXIV/215/ 96 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 kwietnia 1996 r. włączono Żłobek Samorządowy w Łapach do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łapach. W budynku żłobka przedszkole funkcjonuje do chwili obecnej.

Zadania \ Cele

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-22