Nazwa

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach

Adres

ul. Polna 9, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel.: 85 7152419
fax: 85 7152419
e-mail: sp1.sekretariat@wp.pl
www: sp1lapy.edupage.org

Dyrektor \ kierownik

Daniel Gołaszewski

Dodatkowy opis

Funkcje szkoły: dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

Szkoła dostosowana do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi się zajęcia logopedyczne, terapię tomatisa, integrację sensoryczną, integracje społeczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia wyrównawcze. W szkole funkcjonują klasy sportowe.

Zadania \ Cele

Szkoła realizuje cele i zadania określone Ustawą o Systemie Oświaty.

Główne cele:

 • prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

 

Zadaniem szkoły jest:

 1. Pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla klas 0 oraz I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
 • czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
 • myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę.
 2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
 3. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania.
 4. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej.

 

Szczegółowo o celach i zadaniach szkoły traktuje Statut szkoły Dział II, rozdział I, §4.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-24