Nazwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Adres

ul. Główna 50, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel/fax: 857152550

tel. 857152718

e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl

www: mopslapy.pl

Dyrektor \ kierownik

Agata Ignaczuk

Dodatkowy opis

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Łapy, wspiera osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych możliwości i zasobów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Łapy, której zadania wynikają głównie z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W skład organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach wchodzą:

Dział pracy socjalnej i integracji społecznej - do którego należy analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

Dział usług socjalnych - zajmujący się pomocą z zakresu przemocy i wspierania rodzin, rozpoznawanie potrzeb w zakresie zaspokajania usług opiekuńczych oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii

Dział wsparcia dochodowego - wydający decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej oraz udzielanie interesantom niezbędnych informacji dotyczących pomocy społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy - przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub lekkim, przy jednoczesnym występowaniu innych sprzężonych zaburzeń, zwłaszcza neurologicznych. Podopieczni uczestniczą m. in. w zajęciach plastycznych, kulinarnych czy treningu samoobsługi i zaradności życiowej mających na celu wsparcie funkcjonowania poza ośrodkiem

Świetlica socjoterapeutyczna - realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających do placówki. W zakresie działalności wychowawczej prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw psychologicznych i gier towarzyskich. Celem świetlicy jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem.

Dzienny Dom Senior - WIGOR - dom przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Miasta i Gminy Łapy. Jednym z głównych zadań jest organizacja zajęć z zakresu aktywizacji społecznej, szkolenia edukacyjne, grupy wsparcia, spotkania adaptacyjne oraz tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich.

Klub Integracji Społecznej - głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez m. in. organizację kursów i warsztatów zgodnych z preferencjami szkoleniowymi uczestników oraz indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym

Zadania \ Cele

Celem działalności Ośrodka jest:

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstaniu takich sytuacji,

doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,

wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój,

realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu bezpieczeństwa społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej w Łapach oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Łap.

 

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:

świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, w tym usług opiekuńczych,

przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w mieście i gminie,

współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającym potrzebom społecznym

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: .

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2009-10-22