Ogłoszenie z dnia 2014-12-03 - Łapy, ul. Geodetów i Cmentarna - pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Data 2014-12-03
Tytuł Łapy, ul. Geodetów i Cmentarna - pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach w rejonie ulic Geodetów i Cmentarnej oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 564/8 o powierzchni 296 m2 i 565/8 o powierzchni 345 m2

Cena wywoławcza – 39 000 zł, wadium – 4 000 zł

  1. 564/9 o powierzchni 274 m2 i 565/9 o powierzchni 315 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł, wadium – 4 000 zł

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 42 000 zł, wadium – 4 500 zł

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 41 000 zł, wadium – 4 500 zł

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00104803/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi
w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące.

 

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
- 23%.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 9 stycznia 2015 roku – w tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość wpłacane jest wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach,
ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy.


 

INFORMACJA 

 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 14 stycznia 2015 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach w rejonie ulic Geodetów i Cmentarnej oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 564/8 o powierzchni 296 m2 i 565/8 o powierzchni 345 m2

Cena wywoławcza – 39 000 zł

  1. 564/9 o powierzchni 274 m2 i 565/9 o powierzchni 315 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 42 000 zł

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 41 000 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00104803/6.

 

Do przetargu zostały dopuszczone dwie osoby, które wpłaciły wadium

 

Przetarg na sprzedaż działek nr 564/8 i 565/8 o powierzchni ogólnej 641 m2 wygrała Pani Elżbieta Perkowska, która zaproponowała najwyższą cenę tj. 39 400 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 9 062 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote).

 

Przetarg na sprzedaż działek nr 564/9 i 565/9 o powierzchni ogólnej 589 m2 wygrał Pan Maciej Czech, który zaproponował najwyższą cenę tj. 36 400 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych). Do ceny osiągniętej
w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 8 372 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote).

 

Przetarg na działki nr 566/8 i 566/9 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

 

 

Łapy, dnia 22-01-2015

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-03