Ogłoszenie z dnia 2014-10-15 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 300/11 o powierzchni 0,1957 ha, położonej w Łapach przy ulicy Różanej

Data 2014-10-15
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 300/11 o powierzchni 0,1957 ha, położonej w Łapach przy ulicy Różanej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 20 listopada 2014 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 300/11
o powierzchni 0,1957 ha, położonej w Łapach przy ulicy Różanej, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00184610/0, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią.

 

Cena wywoławcza – 176 800 zł,  wadium – 20 000 zł

 

Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia
17 listopada 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Warunkiem nabycia przedmiotowej nieruchomości jest uzgodnienie przez strony
a także wpisanie w treść aktu notarialnego jako obowiązujące zagospodarowanie tej nieruchomości poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Strony ustalają a nabywca zobowiązuje się, iż rozpoczęcie inwestycji na nieruchomości udokumentowane wpisem do dziennika budowy winno nastąpić w terminie
2 lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości, a zakończenie budowy udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić
w terminie 5 lat od spisania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu rozpoczęcia budowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto.

Kara w tej samej wysokości naliczona zostanie również w przypadku przekroczenia terminu zabudowy.

Możliwość naliczenia przez gminę Łapy wyżej określonych kar umownych zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustawieniem hipoteki do kwoty 40% ceny sprzedaży brutto a także nabywca złoży oświadczenie w umowie co do obowiązku poddania się rygorowi egzekucji wprost z wykonania niniejszych postanowień w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

W razie przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na osoby trzecie
i niedotrzymania przez kolejnego/kolejnych właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne ciążą nadal na właścicielu. 

Niezależnie od kary umownej wyżej wymienionych w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Łapy zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 6 lat od daty jej sprzedania po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o karę umowną o której mowa wyżej. Prawo to zostanie zastrzeżone w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl


 

INFORMACJA 

 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 20 listopada 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 300/11 o powierzchni 0,1957 ha, położonej w Łapach przy ulicy Różanej, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00184610/0.

Cena wywoławcza –  176 800 zł

Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby, które wpłaciły wadium

Najwyższą cenę, tj. 254 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) zaproponowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dorota Danuta Frąckiel, wygrywając przetarg na wyżej opisaną nieruchomość.

Do ceny osiągniętej w przetargu został doliczony VAT – 23%, tj. 58 420 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-10-16

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-11-28

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-10-16