Ogłoszenie z dnia 2014-10-16 - Podstrefa Łapy TSSE - Pierwszy przetarg na sprzedaż działki

Data 2014-10-16
Tytuł Podstrefa Łapy TSSE - Pierwszy przetarg na sprzedaż działki

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 20 listopada 2014 r. godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/26 o powierzchni 1,0244 ha, położonej
w obrębie Łapy-Łynki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090r., posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00193318/9, zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru.

Nieruchomość położona jest na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w związku z tym przetarg ogranicza się do przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie wydane przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

Sprzedaż nieruchomości obostrzona jest terminem jej zagospodarowania poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji lub jej etapu, tj. w szczególności wybudowania obiektu produkcyjnego. Rozpoczęcie inwestycji na nieruchomości udokumentowane wpisem do dziennika budowy winno nastąpić w terminie 4 lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości, a zakończenie budowy udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie 8 lat od spisania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu rozpoczęcia budowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 15% ceny sprzedaży brutto.

Kara w tej samej wysokości naliczona zostanie również w przypadku przekroczenia terminu zabudowy.

Możliwość naliczenia przez gminę Łapy wyżej określonych kar umownych zostanie zapisana
w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustawieniem hipoteki do kwoty 30% ceny sprzedaży brutto.

W razie przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego/kolejnych posiadaczy nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne ciążą nadal na nabywcy. 

Niezależnie od w/w kar umownych w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Łapy zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 9 lat od daty jej sprzedania po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej
o karę umowną o której mowa wyżej. Prawo to zostanie zastrzeżone w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 301 000 złotych.

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. Wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej (netto) w kwocie 60 200 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) do dnia 14 listopada 2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Łapach
Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

 

2. Zgłoszenia w terminie do 14 listopada 2014 roku na piśmie woli uczestnictwa w przetargu wraz
z dokumentem potwierdzającym, że dana osoba posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dokument oryginalny lub poświadczony za zgodność
z oryginałem przez notariusza). Materiały te w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na nieruchomość
w strefie ekonomicznej – działka 102/26 w Łapach-Łynkach o pow. 1,0244” należy złożyć w/w terminie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na nieruchomość wywieszona zostanie w dniu 18 listopada 2014 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Łapy.

 

Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium i został zakwalifikowany do przetargu uczestniczy
w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawionego, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Pozostałą cześć wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym terminie zastrzega się możliwość odstąpienie od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W związku z wymienionym wyżej prawem pierwokupu do nieruchomości zastrzega się, w razie złożenie stosownego oświadczenia przez reprezentujących Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną
w dacie ustalonej umowy sprzedaży, konieczność spisania najpierw umowy warunkowej, a po niewykonaniu prawa pierwokupu przez zarządzającego strefą umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego.

Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informację dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości tut. Urzędu w godzinach 8-15 (pokój 301, 302 piętro III) lub telefonicznie 085 715 22 51 w. 301, 302.


 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 20 listopada 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/26 o powierzchni 1,0244 ha, położonej
w obrębie Łapy-Łynki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090r., posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00193318/9

Cena wywoławcza –  301 000 zł

Do przetargu dopuszczono Pana Artura Bacha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Arka Druk” Artur Bach z siedzibą w Białymstoku, który przedstawił ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz wpłacił wadium wyznaczonym terminie.

Najwyższą cenę, tj. 304 010 zł (słownie: trzysta cztery tysiące dziesięć złotych) zaproponował Pan Artur Bach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arka Druk” Artur Bach z siedzibą w Białymstoku, który wygrał przetarg na wyżej opisaną nieruchomość.

Do ceny osiągniętej w przetargu został doliczony VAT – 23%, tj. 69 922,30 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote trzydzieści groszy).

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-10-16

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-11-28

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-10-16