Ogłoszenie z dnia 2014-06-24 - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Łapach przy zbiegu ulic Płonkowskiej i Goździkowskiej

Data 2014-06-24
Tytuł Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Łapach przy zbiegu ulic Płonkowskiej i Goździkowskiej

OGŁOSZENIE

 

         Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy zbiegu ulic Płonkowskiej i Goździkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 852/1 o powierzchni 98 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00223920/2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami; dozwolone jest części terenu lub obiektów pod usługi. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i innych obciążeń, nie jest też przedmiotem zobowiązań.  

          W przetargu mogą uczestniczyć właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 834 i 851/2, ponieważ sprzedawana nieruchomość nie spełnia warunków do zagospodarowania samodzielnego.

          Termin zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu ustala się na dzień 31 lipca 2014 roku.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2014r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24.

Cena wywoławcza –  9 000 zł, wadium –  1 000  zł.

          Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.           

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 – w terminie do dnia 25 lipca 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.


 

INFORMACJA 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 5 sierpnia 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości położonej w Łapach przy zbiegu ulic Płonkowskiej
i Goździkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 852/1 o powierzchni
98 m2,  stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00223920/2.

Cena wywoławcza –  9 000 zł.

Do przetargu dopuszczono następujące osoby spełniające warunki określone w ogłoszeniu:

  1. Pani Hanna Karakuła-Juchnowicz - występująca w imieniu swoim
    i brata Pana Marka Witolda Wójcickiego – współwłaściciele działki oznaczonej numerem geodezyjnym 851/2
  2. Państwo Andrzej i Monika małżonkowie Łupińscy – właściciele działki oznaczonej numerem geodezyjnym 834

 

Najwyższą cenę, tj. 9 200 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych  zaproponowała Pani Hanna Karakuła-Juchnowicz - występująca w imieniu swoim i brata Pana Marka Witolda Wójcickiego, która  wygrała przetarg na wyżej opisaną nieruchomość.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 2 116 zł (słownie: dwa tysiące sto szesnaście złotych).

 

Łapy, 2014-08-13

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-06-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-06-24