Ogłoszenie z dnia 2016-01-05 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 277/46 o powierzchni 568 m2 (KW nr BI1B/00057978/8) i 277/48 o powierzchni 552 m2 (KW nr BI1B/00057977/1), położonej w Łapach przy ulicy Harcerskiej

Data 2016-01-05
Tytuł Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 277/46 o powierzchni 568 m2 (KW nr BI1B/00057978/8) i 277/48 o powierzchni 552 m2 (KW nr BI1B/00057977/1), położonej w Łapach przy ulicy Harcerskiej

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerami geodezyjnymi 277/46 o powierzchni 568 m2 (KW nr BI1B/00057978/8) i 277/48 o powierzchni 552 m2 (KW nr BI1B/00057977/1), położonej w Łapach przy ulicy Harcerskiej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze magazynowo – gospodarczym, murowanym w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 381 m2.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 sierpnia 2015r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 listopada 2015r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składowiska i magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Cena wywoławcza – 71 600 zł

Wadium – 10 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 15 lutego 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 
w. 301 i 302.

Łapy, 2016-01-05

Burmistrz Łap - Urszula Jabłońska


 

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 19 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ulicy Harcerskiej oznaczonej numerami geodezyjnymi 277/46 o powierzchni 568 m2 (KW nr BI1B/00057978/8) i 277/48 o powierzchni 552 m2 (KW nr BI1B/00057977/1). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze magazynowo – gospodarczym, murowanym
w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 381 m2.

Cena wywoławcza – 71 600 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Łapy, 2016-02-22

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-01-07

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-02-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-01-07