Ogłoszenie z dnia 2019-01-29 - Łapy, ul. Gliniana - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

Data 2019-01-29
Tytuł Łapy, ul. Gliniana - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 2082/2 o powierzchni 385 m2, położonej w Łapach przy ulicy Glinianej (obręb Łapy I). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy
w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr BI1B/00057539/9.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod istniejąca i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami. Dozwolone jest przeznaczenie części terenu lub obiektów pod usługi stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. Szczegółowe warunku zabudowy określone są
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

 

Cena wywoławcza – 25 000 zł

 

Wadium – 5 000 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Przetarg odbędzie się 8 marca 2019 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 4 marca 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 28.01.2019 r.                                      


 

Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 8 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 2082/2 o powierzchni 385 m2, położonej w Łapach przy ul. Glinianej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057539/3.

 

 

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg wygrała Pani Magdalena Łupińska, która zaproponowała najwyższą cenę tj. 25 250 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 5 807,50 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy)

 

 

Łapy, 18.03.2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-01-29