Ogłoszenie z dnia 2019-04-23 - Łapy, ul. Nadnarwiańska - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

Data 2019-04-23
Tytuł Łapy, ul. Nadnarwiańska - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 o powierzchni 943 m2, położonej w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy
w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr BI1B/00221808/7.

 

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (dożywocie na rzecz osoby fizycznej).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z możliwością realizacji usług, przewidzianą do przekształceń, przebudowy, nowych podziałów geodezyjnych i realizacji nowych obiektów na działkach. Działka położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 roku.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 grudnia 2018 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 marca 2019 r.

 

Cena wywoławcza – 62 000 zł

 

Wadium – 12 400 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Przetarg odbędzie się 24 maja 2019 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 20 maja 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 23.04.2019 r.               


Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 24 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 o powierzchni 943 m2, położonej w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej (obręb Łapy II). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00221808/7.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Cena wywoławcza – 62 000 zł

 

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się 21 grudnia 2018 r.

 

Drugi ustny przetarg nieograniczony odbył się 7 marca 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-04-23

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-05-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-04-23