Ogłoszenie z dnia 2019-10-10 - Podstrefa Łapy TSSE - Pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

Data 2019-10-10
Tytuł Podstrefa Łapy TSSE - Pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap ogłasza

ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy

 1. Przedmiot przetargu.
  • Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy II


Łapy-Szołajdy

 

Łapy-Łynki

211/8 i 14/25

1,0618

Prawo użytkowania wieczystego

362 000

72 400

2

211/7 i 14/24

1,0642

362 000

72 400

3

211/6 i 14/23

1,0658

363 000

72 600

4

211/5 i 14/22

1,4497

494 000

98 800

5

211/9

0,9405

320 000

64 000

6

211/10 i 102/30

0,9408

320 000

64 000

7

211/11, 14/26 i 102/31

1,0581

360 000

72 000

8

14/27

1,0647

363 000

72 600

9

14/28

1,0715

365 000

73 000

10

14/29

1,0968

374 000

74 000

 

 • Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00193318/9.
 • Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w terminie zapłaty (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).
 • Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich.
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XIV/81/03 z dnia 31 października 2003 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r. Nr 118, poz. 2197).
 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 2. Warunki uczestnictwa w przetargu.
  • Zgodnie z wymogami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach“ Nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0001/16-00 z dnia 07.10.2016 r., - przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
   w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
  • Warunkiem udziału w przetargu jest, złożenie w terminie do 10 grudnia 2019 r., do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy :
  • oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, stanowiącego załącznik nr 1 do przetargu. Dokument ten powinien być umieszczony w zaklejonej kopercie z napisem „ OŚWIADCZENIE MŚP - PRZETARG PODSTREFA ŁAPY”;
  • oferty na zakup nieruchomości, która stanowi załącznik nr 2 do przetargu, zawierającej oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i w dodatkowych warunkach przetargu;
   oraz wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto.
   Oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA PRZETARG PODSTREFA ŁAPY”.
 • W części niejawnej Komisja przetargowa sprawdza na podstawie złożonych oświadczeń o spełnieniu kryteriów MŚP, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie 16 grudnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach.
 • Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert odbędzie się w obecności oferentów w dniu 18 grudnia 2019 r.
  o godz. 09:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy  Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

 1. Pozostałe informacje
  • Dopuszcza się złożenie oferty na więcej niż jedną nieruchomości, w takim przypadku cena wywoławcza oraz wadium równa jest sumie wartości wykazanych w tabeli ogłoszenia.
  • Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium i został zakwalifikowany do przetargu uczestniczy
   w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.
  • Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
  • Pozostałą cześć oferowanej ceny za nieruchomość nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.
  • Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
  • Zaoferowanie ceny niższej lub równej cenie wywoławczej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  • Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  • Dodatkowe warunki przetargu, oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 1) oraz wzór oferty (załącznik nr 2) dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy.
  • Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna jako Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.)
  • Gminie Łapy przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( U. z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716).
  • Gmina Łapy zastrzega na swoją rzecz prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat – od dnia sprzedaży, na wypadek niezabudowania nieruchomości przez Nabywcę (tj. niewybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym, co oznacza wykonanie prac ziemnych, posadowienia budynku (fundamentów), wykonanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych, wykonanie stropów, kominów, wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych), w terminie do 31.12.2023 r. Z chwilą wykonania prawa odkupu Nabywca obowiązany jest przenieść na Gminę Łapy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości za zwrotem ceny jej zakupu. Prawo odkupu przysługujące Gminie Łapy zostanie zastrzeżone umowie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prawo odkupu podlegać będzie ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
  • Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
  • Bliższych informacji można zasięgać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, telefonicznie 85 715 22 51 w. 301, 302 lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Sikorskiego 22A, tel. 85 814 19 20.

 

Łapy, 09.10.2019 r.


 

Łapy, 16.12.2019

 

Lista osób

zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

 

Na podstawie § 24 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) komisja przetargowa podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych w obrębach Łapy II, Łapy-Szołajdy i Łapy-Łynki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 211/8 i 14/25 o łącznej powierzchni 1,0618 ha; 211/7 i 14/24 o łącznej powierzchni 1,0642 ha; 211/6 i 14/23
o łącznej powierzchni 1,0658 ha; 211/5 i 14/22 o łącznej powierzchni 1,4497 ha; 211/9
o powierzchni 0,9405 ha; 211/10 i 102/30 o łącznej powierzchni 0,9408 ha; 211/11, 14/26
i 102/31 o łącznej powierzchni 1,0581 ha; 14/27 o powierzchni 1,0647 ha; 14/28
o powierzchni 1,0715 ha; 14/29 o powierzchni 1,0968 ha. Nieruchomości położone na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

 

W wyniku weryfikacji złożonych oświadczeń o spełnianiu kryteriów MŚP stwierdzono, iż warunek udziału w przetargu, to jest posiadanie statusu podmiotów sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), spełniają oferty złożone przez następujące podmioty:

 1. AG CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowej 33D, 18-218 Sokoły;
 2. EDMARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski Sp. j. z siedzibą przy Osiedlowej 6, 18-105 Suraż;
 3. PPHU Jerzy Siemionczyk z siedzibą przy ul. Magnoliowej 2/11, 15-669 Białystok,

 

 

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w 18 grudnia 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 


 

Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 18 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

1

Łapy II


Łapy-Szołajdy

 

Łapy-Łynki

211/8 i 14/25

1,0618

Prawo użytkowania wieczystego

362 000

2

211/7 i 14/24

1,0642

362 000

3

211/6 i 14/23

1,0658

363 000

4

211/5 i 14/22

1,4497

494 000

5

211/9

0,9405

320 000

6

211/10 i 102/30

0,9408

320 000

7

211/11, 14/26
i 102/31

1,0581

360 000

8

14/27

1,0647

363 000

9

14/28

1,0715

365 000

10

14/29

1,0968

374    000

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00193318/9.

 

Do przetargu zostały dopuszczone 3 podmioty:

 1. AG CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowej 33D, 18-218 Sokoły;
 2. EDMARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski Sp. j. z siedzibą przy
  Osiedlowej 6, 18-105 Suraż;
 3. PPHU Jerzy Siemionczyk z siedzibą przy ul. Magnoliowej 2/11, 15-669 Białystok.

 

 

AG CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowej 33D, 18-218 Sokoły wygrała przetarg na nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 211/8 o powierzchni 0,2518 ha (obręb Łapy II) i 14/25 o powierzchni 0,8100 ha (obręb Łapy Szołajdy) za cenę 362 100,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych). Do ceny zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 83 283,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote).

 

EDMARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski Sp. j. z siedzibą przy
ul. Osiedlowej 6, 18-105 Suraż wygrał przetarg na nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 211/6 o powierzchni 0,1521 ha (obręb Łapy II) i 14/23 o powierzchni 0,9137 ha (obręb Łapy Szołajdy) za cenę 363 500,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych). Do ceny zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 83 605,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych).

 

PPHU Jerzy Siemionczyk z siedzibą przy ul. Magnoliowej 2/11, 15-669 Białystok wygrał przetarg na nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 211/10 o powierzchni 0,8557 ha (obręb Łapy II) i 102/30 o powierzchni 0,0851 ha (obręb Łapy Łynki) za cenę 321 000,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Do ceny zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 73 830,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych ).

 

Łapy, 30.12.2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-10-10

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-12-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-10-10