Ogłoszenie z dnia 2013-02-01 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Data 2013-02-01
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Znak: P.6220.15.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 stycznia 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli drobiu (gęsi i brojlerów naprzemiennie) o obsadzie 100 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi, tj. 2 silosami zbożowymi na pasze, płytą gnojową o pow. do 175 m2, krytym zbiornikiem na gnojówkę o poj. do 150 m3, zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. do 10 m3, 3 zbiornikami na ścieki technologiczne o poj. do 6 m3 każdy, studnią wierconą oraz instalacją zbiornikową na gaz propan-butan, złożoną z 2 zbiorników o poj. po 6,7 m3 każdy na działkach nr 412/3, 408/9 i 408/11 położonych w obrębie gruntów wsi Bokiny.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Zbigniewa Jabłonowskiego z dnia 2012-11-23.

Informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-02-01

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-02-01

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-02-01