Ogłoszenie z dnia 2013-03-15 - XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2013-03-15
Tytuł XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 22 marca 2013r. (piątek) o godz. 10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 4. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łapach (informacja przesłana drogą elektroniczną)
 5. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna ZWiK w Łapach sp. z o.o.(informacja przesłana drogą elektroniczną)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Bokinach (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Łapy” w Łapach) (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Gliniana); (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (ul. Orzeszkowej); (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Orzeszkowej); (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/278/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy  (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013-2016 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa),(materiały dodatkowe przesłane drogą elektroniczną)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia granic miasta Łapy poprzez wyłączenie z granic miasta dzielnicy Osse oraz włączenie części wsi Płonka Kościelna do miasta Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji  z wnioskiem o ustalenie granic miasta Łapy poprzez wyłączenie z granic miasta dzielnicy Osse oraz włączenie części wsi Płonka Kościelna (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 23. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 26. Przyjęcie protokołu  nr XXXII/13 z sesji  Rady Miejskiej.
 27. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

Terminy posiedzeń Komisji:

18 marzec 2013r. (powiedz.) godz. 16.00 -       Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu

19 marzec 2013r.(wtorek)      godz.17.00   -      Komisja Infrastruktury

20  marzec 2013r.(środa)       godz.15.30   -        Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gosp. Żywnościowej

                                                          godz. 16.00 -         Komisja Finansowa

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-03-16

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-03-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-03-16