Ogłoszenie z dnia 2014-01-27 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - dostęp do terenów inwestycyjnych

Data 2014-01-27
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - dostęp do terenów inwestycyjnych

Znak: P.6220.15.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) oraz  na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 stycznia 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, planowanego do realizacji w ramach zadania pod nazwą „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Łapy”, w skład którego wchodzą następujące zadania:

1.  Budowa drogi gminnej – z wcinką od ulicy Żwirki i Wigury (dz. nr 455/12 - obręb Łapy) do ulicy Długiej w Łapach (dz. nr 382), obejmująca odcinek o długości około 390 m, planowana do realizacji na terenie działek nr 559/1, 558, 560/31, 541/1, 541/2, 541/1 i 560/2 (obręb Łapy).

2.  Budowa przedłużenia ulicy Żwirki i Wigury - z wcinką do ulicy Brańskiej (dz. nr 265 - obręb Łapy) oraz do ulicy Południowej (dz. nr 1354 - obręb Łapy), obejmująca odcinek o długości około 739 m, planowana do realizacji na terenie działki nr ewid. 316 (obręb Łapy).

3. Przebudowa przedłużenia ulicy Południowej (tzw. „drogi cukrowniczej”), obejmująca odcinek o długości około 832 m – z wcinką do ulicy Żwirki i Wigury w Łapach (dz. nr 316) oraz do drogi powiatowej Nr 1524B (dz. nr 1/7 – obręb Łapy-Dębowina), planowana do realizacji na terenie niżej wymienionych działek:

  • nr 1354 i 211/2 (obręb Łapy)
  • nr 14/4 (obręb Łapy-Szołajdy)
  • nr 102/3 (obręb Łapy-Łynki)
  • nr 1/6 (obręb Łapy-Dębowina)
  1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na działkach o nr ewid. 468/5 i 468/8 położonych w Łapach przy ulicy Długiej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 27 listopada 2013 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-01-27