Ogłoszenie z dnia 2015-07-10 - Obwieszczenie - ZWiK (art. 10 KPA) rozbudowa oczyszczalni

Data 2015-07-10
Tytuł Obwieszczenie - ZWiK (art. 10 KPA) rozbudowa oczyszczalni

Znak: P.6220.10.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 588/1 położonej w Łapach przy ulicy Płonkowskiej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek ZWiK w Łapach z dnia 23 grudnia 2014 r.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-07-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-07-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-07-11