Ogłoszenie z dnia 2018-07-05 - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu zmian planów (gmina Łapy)

Data 2018-07-05
Tytuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu zmian planów (gmina Łapy)

Znak: P.6722.2.2016

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w skrócie o pizp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w skrócie ośu (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do których przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/321/17 z dnia 28 września 2017 r.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 13 lipca do 02 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24, pokój nr 306 - w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca b.r. w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Łapach o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łap na adres: ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o pizp jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łap.

 

Z-ca Burmistrza Łap Wiesław Kamieński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-07-05