Ogłoszenie z dnia 2019-02-07 - Decyzja o zezwoleniu na budowę dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach Łynkach – ETAP II

Data 2019-02-07
Tytuł Decyzja o zezwoleniu na budowę dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach Łynkach – ETAP II

STAROSTA POWIATU

BIALOSTOCKIEGO

 

AR.6740. 3. 26. 2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 13.02.2019 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 31.01.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Łap, złożonego w dniu 21.11.2018 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach Łynkach – ETAP II, wraz z budową wylotu kanalizacji deszczowej, budową i przebudową rowów i skrzyżowań z drogami gminnymi, budową, przebudową i rozbiórką przepustów pod zjazdami i koroną drogi oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działkach: 249/1, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1 - obręb 2 Łapy II, jednostka ewidencyjna miasto Łapy; 105, 20/1, 22/1, 23/1, 112, 25/1, 24/1, 26/1, 27/3, 28/1, 29/1, 30/1, 32/1, 33/5, 33/7, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1 - obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna gmina Łapy

wraz z ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie):

w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii nN:

20/2 (z podz. dz. nr 20) – obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna gmina Łapy,

w celu budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej linii nN oświetleniowej:

265 – obręb 2 Łapy II, jednostka ewidencyjna miasto Łapy,

w celu przebudowy rowów:

265 – obręb 2 Łapy II, jednostka ewidencyjna miasto Łapy; 53, 105, 20/2 (z podz. dz. nr 20), 22/2 (z podz. dz. nr 22), 22/3 (z podz. dz. nr 22), 23/2 (z podz. dz. nr 23), 23/3 (z podz. dz. nr 23), 24/3 i 24/4 (z podz. dz. nr 24), 25/2 (z podz. dz. nr 25), 110/1, 110/14 – obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna gmina Łapy,

w celu budowy wlotu drogi gminnej do drogi wojewódzkiej:

265 - obręb 2 Łapy II, jednostka ewidencyjna miasto Łapy, 110/1, 110/14 - obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna gmina Łapy,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

nr geod. 249 na działki nr 249/1 i 249/2, nr geod. 258 na działki nr 258/1 i 258/2, nr geod. 259 na działki nr 259/1 i 259/2, nr geod. 260 na działki nr 260/1 i 260/2, nr geod. 261 na działki nr 261/1 i 261/2, nr geod. 262 na działki nr 262/1 i 262/2, nr geod. 263 na działki nr 263/1 i 263/2, nr geod. 264 na działki nr 264/1 i 264/2 - obręb 2 Łapy II, jednostka ewidencyjna miasto Łapy, nr geod. 20 na działki nr 20/1 i 20/2, nr geod. 22 na działki nr 22/1 22/2, i 22/3, nr geod. 23 na działki nr 23/1, 23/2 i 23/3, nr geod. 24 na działki nr 24/1, 24/2, 24/3 i 24/4, nr geod. 25 na działki nr 25/1 i 25/2, nr geod. 26 na działki nr 26/1, 26/2 i 26/3, nr geod. 27/1 na działki nr 27/3 i 27/4, nr geod. 28 na działki nr 28/1 i 28/2, nr geod. 29 na działki nr 29/1 i 29/2, nr geod. 30 na działki nr 30/1 i 30/2, nr geod. 32 na działki nr 32/1 i 32/2, nr geod. 33/3 na działki nr 33/5 i 33/6, nr geod. 33/2 na działki nr 33/7 i 33/8, nr geod. 34 na działki 34/1 i 34/2, nr geod. 35 na działki nr 35/1 i 35/2, nr geod. 36 na działki nr 36/1 i 36/2, nr geod 37 na działki 37/1 i 37/2 - obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna gmina Łapy.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

drogi gminnej nr 106558B – ul. Kolejowa

20/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/3, 28/1, 29/1, 30/1, 32/1, 33/5, 33/7, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1 – obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna gmina Łapy; 249/1, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1 – obręb 2 Łapy II, jednostka ewidencyjna miasto Łapy.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w Urzędzie Gminy w Łapach (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

                                                                                               Z up. STAROSTY

 

Karina Kurzewska

                                                                                           DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-02-07

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-02-07