Ogłoszenie z dnia 2020-10-30 - Obwieszczenie o wydaniu dś - EL-DI (Łapy, ul. Harcerska) recykling odpadów [2020]

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-10-30
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu dś - EL-DI (Łapy, ul. Harcerska) recykling odpadów [2020]

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 października 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych na działkach nr 277/19, 277/21, 277/23, 277/25 oraz na działkach nr 277/53 i 277/54 (powstałych w wyniku podziału działki nr 277/17), położonych w Łapach przy ulicy Harcerskiej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek EL-DI Jerzy Drągowski z dnia 13 lipca 2020 r., uzupełniony w dniu 28 września 2020 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu.

z-ca Burmistrza Łap Krzysztof Dudziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-10-30

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-11-02

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2020-11-02