Akt małżeństwa

Nazwa sprawy

Akt małżeństwa

Opis

  • ślub cywilny - dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski,
  • zaświadczenie do ślubu konkordatowego o braku okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

  • ważne dowody osobiste  – do wglądu
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa (tylko dla kobiety pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia),
  • cudzoziemiec oprócz odpisów aktów stanu cywilnego składa zaświadczenie, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą (ewentualnie zwolnienie z Sądu Rejonowego od  złożenia tego dokumentu), ważny paszport do wglądu. Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Sposób załatwienia

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni osobiście zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego z wymaganymi dokumentami tożsamości w celu podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia  o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedłożyć w kancelarii Kościoła.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 85 7152706, 85 7152251 w. 111

Barbara Łochnicka
Barbara Jurkiewicz

Termin załatwienia

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia, datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują 1 odpis  skrócony aktu małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

- 84 zł, opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, jest pobierana w chwili składania zapewnienia

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1.000 zł.

- 38 zł, opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach

Nr konta 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Istnieje możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego, warunkiem jest to, aby miejsce wskazane we wniosku zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa poza urzędu stanu cywilnego powinien zostać wcześniej ustalony z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10