Akt urodzenia

Nazwa sprawy

Akt urodzenia

Opis

Rejestracji noworodka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego  miejsca urodzenia dziecka. Sporządzenia aktu urodzenia następuje w oparciu o kartę urodzenia dziecka wystawioną i dostarczoną do urzędu stanu cywilnego przez  położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty

  1. dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - ważne dowody osobiste rodziców
  2. dla dziecka niepochodzącego z małżeństwa - ważny dowód osobisty matki· 

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej). 

W sytuacji kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem a ojciec biologiczny chce złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dowodami osobistymi.

Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka:

  • wydaje z urzędu 1 egz. odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • występuje o nadanie numeru PESEL i
  • dokonuje zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy,
  • wydaje zgłaszającemu urodzenie dziecka zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL i zameldowaniu dziecka

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 85 7152706, 85 7152251 w. 111

Barbara Łochnicka
Barbara Jurkiewicz

Termin załatwienia

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.

W przypadku dziecka martwo urodzonego w  terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. 

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzeniem aktu urodzenia z urzędu oraz nadaniem dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Opłaty

Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10