Odpis aktu stanu cywilnego

Nazwa sprawy

Odpis aktu stanu cywilnego

Opis

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • ważny dowód osobisty  – do wglądu

Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu (urodzenia, małżeństw, zgonu) do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 85 7152706, 85 7152251 w. 111

Barbara Łochnicka
Barbara Jurkiewicz

Termin załatwienia

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Łapach) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi: 22 zł - za odpis skrócony i wielojęzyczny, 33 zł – za odpis zupełny, płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532 Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej (zwolnienia, nie podleganie)

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przyjmowane są: - w siedzibie USC ul. Sikorskiego 18, - za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy , - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-03-26

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-03-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10