Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości na terenie miasta i gminy Łapy

NAZWA SPRAWY

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości na terenie miasta i gminy Łapy


OPIS

Kiedy drzewo można ściąć bez żadnych formalności?
Zgodnie z zapisami art. 83f ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody część drzew można usuwać bez konieczności zawiadamiania urzędu gminy i uzyskiwania zezwolenia na ich usunięcie. Dotyczy to drzew (rosnących zarówno na działkach należących do osób fizycznych, jak i należących do firm, instytucji i innych podmiotów), których obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli jednak obwód drzewa na wysokości 5 cm przekracza powyższe parametry do jego wycięcia niezbędne będzie spełnienie określonych formalności – dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

Nieco inne zasady dotyczą usuwania drzew rosnących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązują przepisy o zakazie pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin, w tym również drzew, co wymusza zachowanie daleko idącej ostrożności w tym względzie. Dlatego też w razie zamiaru usunięcia drzew z działki położonej na terenie parku narodowego należy każdorazowo zasięgnąć informacji o niezbędnych do spełnienia formalnościach w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, tak aby nie narazić się na odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących zakazów. Obostrzenia takie dotyczą wszystkich nieruchomości, bez względu na rodzaj własności i mają zastosowanie do wszystkich drzew na terenie parku narodowego, w tym także nie przekraczających wymienionych powyżej obwodów.

Usuwanie drzew z działek należących do osób fizycznych
W przypadku drzew rosnących na działce należącej do osoby fizycznej, przekraczających wskazane powyżej obwody, przed wycięciem drzewa właściciel nieruchomości musi złożyć zgłoszenie zamiaru jego usunięcia w Urzędzie Miejskim w Łapach. W zgłoszeniu należy podać dane wnioskodawcy, numer geodezyjny nieruchomości, na której rosną przewidziane do usunięcia drzewa oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Co szczególnie ważne zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności pod zgłoszeniem muszą się podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Po dokonaniu zgłoszenia przedstawiciel urzędu w terminie do 21 dni od daty wpływu zgłoszenia dokona oględzin zgłoszonych do usunięcia drzew. Następnie, w ciągu 14 dni od daty oględzin, urząd może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej (wniesienie sprzeciwu przez urząd oznacza, że drzewo może być usunięte dopiero po uzyskaniu zezwolenia, wydawanego na wniosek właściciela nieruchomości). Jeśli natomiast w tym terminie sprzeciw nie zostanie zgłoszony, to zgłoszone drzewa mogą zostać usunięte. Wnioskodawca ma na to sześć miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Po upływie tego czasu aby usunąć zgłoszone wcześniej drzewo trzeba będzie dokonać zgłoszenia po raz kolejny.

W przypadku drzew wycinanych z działek należących do osób fizycznych, które usuwane są w związku z celem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy o zgłoszeniu nie mają zastosowania, lecz zamiast tego niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia.

Usuwanie drzew z działek należących do firm, instytucji i innych podmiotów, a także z działek należących do osób fizycznych w związku z celem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku drzew rosnących na działkach należących do firm, instytucji i innych podmiotów, a także drzew rosnących na działkach należących do osób fizycznych, które są usuwane w związku z celem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli w  takich sytuacjach obwody drzew przewidzianych do wycięcia nie mieszczą się w parametrach określonych w art. 83f ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody to każdorazowo należy wystąpić do urzędu o wydanie zezwolenia na ich usunięcie, mając przy tym świadomość, że zezwolenie może nakładać na wnioskodawcę opłatę za usunięcie drzew lub nakaz wykonania zastępczych nasadzeń.

Pamiętać o tym powinni także rolnicy, którzy planują usunąć drzewa w związku z celem wynikającym z prowadzonej działalności rolniczej (np. w celu oczyszczenia terenu pod budowę obory). W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody są oni traktowani na równi z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, stąd też w takich sytuacjach usunięcie drzewa będzie wymagało uzyskania zezwolenia.

Co grozi za niedopełnienie formalności?
Z mocy ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia takiego zamiaru lub bez uzyskania zezwolenia na usunięcie w sytuacji, w której było to wymagane, zagrożone jest wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej. Jej ewentualna wysokość wynika z obwodu usuniętego drzewa pomnożonego przez stawkę opłaty i przez obowiązujący w danym przypadku współczynnik. Wysokość stawek zostanie wkrótce określona w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska. Do momentu jego wydania obowiązują stawki w wysokości 500 zł za 1 cm obwodu usuniętego drzewa.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami kara będzie wymierzana także w sytuacji usunięcia drzewa, które zostało zgłoszone, lecz nie minął jeszcze 14-dniowy termin na wyrażenie sprzeciwu przez urząd, liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.


WYMAGANE DOKUMENTY

1) Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

2) Załączniki do formularza zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:
- Rysunek określający usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY)
Pełnomocnictwo i dowód  uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej) (DOTYCZY TYLKO WNIOSKODAWCY DZIAŁAJĄCEGO PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

3) Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew:
- Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu, określający usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 83b ust. 1, pkt. 8 ustawy o ochronie przyrody;
- Zgodę właściciela/i nieruchomości z której mają być usunięte drzewa lub krzewy- dotyczy tylko wnioskodawcy niebędącego właścicielem, wieczystym użytkownikiem, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (art. 83b ust. 1, pkt 3 ustawy o ochronie przyrody) lub
- Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4, zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 83b ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) - dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządów wspólnot mieszkaniowych;
- Projekt planu nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej (art. 83b ust. 1, pkt 9a ustawy o ochronie przyrody);
- Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust. 1, pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku przesadzenia drzewa;
- Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane (art. 83 b, ust. 1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody);
- Umowę zawartą przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotyczącą odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy;
- Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika;
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w przypadku, dla którego wymagane jest jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy);

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia lub wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łapach pok. 103 osobiście lub listownie.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA, OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 113, tel. 85 715 22 51 wew. 116
Martyna Stypułkowska


TERMIN ZAŁATWIENIA

1) W przypadku dokonania zgłoszenia - oględziny drzew przeprowadzane są w ciągu 21 dni od daty dokonania zgłoszenia;

2) W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: zgodnie z kpa, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


OPŁATY

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).


INFORMACJE DODATKOWE

Brak.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-12