Zezwolenie - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Nazwa sprawy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Opis

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar gminy na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
  • kserokopia prawa jazdy
  • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
  • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
  • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 18 tel. 857153222, 85 7152251 wew.123

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca

Opłaty

Opłaty za wydanie licencji:

200 zł – na okres od 2 do 15 lat,

250 zł – na okres powyżej 15 do 30 lat,

300 zł – na okres powyżej 30 do 50 lat.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.

Opłaty skarbowe:

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnika, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Zwolnienie zgodnie z ustawa o opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Licencję udziela się na określony pojazd i obszar miasta i gminy Łapy.

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-12-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-11-22