Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców / rejestr PESEL

Nazwa sprawy

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych i opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Opłata skarbowe:

17 zł –za złożenie pełnomocnictwa

Inne opłaty:

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności - budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach, ul. Sikorskiego 18, tel. 85 715 3222.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Uwagi

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy, zakres żądanych danych, uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).

W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.

W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-30