Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Nazwa sprawy

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opis

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Łapy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Łapy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Łap jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z powyższym wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Dodatkowo do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9ba ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr (Burmistrzowi Łap) zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Uzupełnienie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dodatkowo do ww. wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 25,00 zł czyli 50% stawki za wpis.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W myśl art. 9 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Tel. 85 7152251 wew. 509

Agnieszka Onichimiuk

Termin załatwienia sprawy

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący Rejestr Działalności Regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty

Za dokonanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Łapach, nr rachunku: 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532

Za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Łapach, nr rachunku: 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Informacje dodatkowe – (uwagi)

Brak

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-07-27

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-16