Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nazwa sprawy

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opis

Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie miasta i gminy Łapy jest obowiązany złożyć do Burmistrza Łap deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku budynku wielolokalowego, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców, najemców, dzierżawców oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Wymagane dokumenty

  • formularz deklaracji,
  • w przypadku gdy opłata dotyczy więcej niż jednej nieruchomości do deklaracji należy dołączyć odpowiednią liczbę załączników ZA określających każdą kolejną nieruchomość,
  • pełnomocnictwo do składania deklaracji – w przypadku składania deklaracji podpisanej przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy pokój nr 10 tel. 857152764, 857152251 wew.510

Joanna Łapińska

Termin załatwienia

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dane
w niej zawarte wprowadzane są niezwłocznie do systemu informatycznego.

Opłaty

W przypadku składania deklaracji podpisanej przez właściciela nieruchomości opłaty nie pobiera się.

W przypadku składania deklaracji podpisanej przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Łapach na rachunek nr: 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532 lub gotówką w kasie.

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki

Opłatę dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – BEZ WEZWANIA I FAKTURY gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łapach lub przelewem na INDYWIDUALNY NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-03-29

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2016-12-16