Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Łapy

Nazwa sprawy

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Łapy

Opis

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Miasta i Gminy Łapy prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia.

Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Łapy możliwe jest po złożeniu stosownego wniosku.

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 53,50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Wymagane dokumenty

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
  • dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, stanowiącej bazę techniczną (np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej) - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów asenizacyjnego/ych (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych;
  • zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
  • w przypadku braku zaświadczeń możliwe złożenie oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
  • pisemne potwierdzenie dotyczące gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, (dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem).

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Tel. 85 7152251 wew. 509

Agnieszka Onichimiuk

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 53,50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Łapach, nr rachunku:

56 1020 1332 0000 1602 0957 1532 lub gotówką w kasie Urzędu.

Informacje dodatkowe – (uwagi)

Brak

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2021-04-01

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-16