Podział nieruchomości

Nazwa sprawy

Podział nieruchomości

Opis

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Podziału nieruchomości można dokonać na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych).
Zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego - w razie braku tego planu – zgodnie z art. 94 w/w ustawy podziału można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub (w przypadku jej braku) z przepisami odrębnymi.
Po złożeniu wniosku o podział, w toku postępowania wydawana jest w formie postanowienia opinia w sprawie zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź przepisami odrębnymi. Ta opinia decyduje o możliwości podziału - pozytywna stanowi podstawę do opracowania przez geodetę dokumentacji podziałowej przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Możliwość dokonania podziału jest badana w toku postępowania wobec czego nie można stwierdzić, czy dany sposób podziału jest dopuszczalny przed złożeniem wniosku o podział z przedstawieniem graficznym przebiegu linii podziału. Można jedynie zaznaczyć, iż jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. Granice powinny być również projektowane w taki sposób by zachować odległość 4 metrów od ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi bądź też 3 metrów od ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.
Jeżeli dzielona nieruchomość znajduje się na obszarze objętym uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i od daty podjęcia powyższej uchwały upłynęło 6 miesięcy, postępowanie podziałowe jest zawieszane do czasu uchwalenia planu, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż w przypadkach wskazanych w art. 95 powyższej ustawy (np. wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego) podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od planu miejscowego lub decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – we wskazanych w tym artykule przypadkach nie zawiesza się postępowania podziałowego nawet w przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.
W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków do wniosku o podział trzeba dołączyć pozwolenie na podział – wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

Z zakończonym postępowaniem dotyczącym podziału nieruchomości wiąże się postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału- na podstawie art. 98a w/w ustawy. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmowany jest na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale jest przyjmowany na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych. Postępowanie dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej jest wszczynane w przypadku podziału działki na co najmniej 4 nowe działki.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podział nieruchomości.
 • Tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej np. akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie sądu.
 • Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych i opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej
 • Pozwolenie na budowę w przypadku podziału na podstawie art. 95 ust.1 UOGN - zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
 • Wstępny projekt podziału, wykonany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencji gruntów i budynków w 3 egz. (1 oryginał +  kopie). Ilość kopii zwiększa się wraz z liczbą wnioskodawców, każdy wnioskodawca winien otrzymać jako załącznik do postanowienia kopię wstępnego projektu podziału.
 • Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział  nieruchomości.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne).
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości; wykaz zmian gruntowych; mapy z projektem podziału; wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie nieruchomości w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej- załączniki te dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, Referat Nieruchomości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. 85 7152251 wew.301, 302
Anna Mierzejewska

Termin załatwienia

 • Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 • Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 • Do terminów w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 • W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

Opłaty

W postępowaniu o podział nieruchomości nie ma opłat. Należy zaznaczyć, iż jeżeli w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego wzrośnie wartość nieruchomości ustala się w drodze decyzji opłatę adiacencką.

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Kwestia podziałów nieruchomości jest uregulowana w art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2021-02-04

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2017-01-12