Rozgraniczenie nieruchomości

Nazwa sprawy

Rozgraniczenie nieruchomości

Opis

Każda nieruchomość  gruntowa powinna mieć ustalone i zaznaczone granice, które określają, dokąd sięgają uprawnienia właściciela. Lekarstwem na sytuację, w której z biegiem czasu nastąpiło  ich zatarcie,  może być postępowanie rozgraniczające. Rozgraniczenie może być także sposobem na rozstrzygnięcie sąsiedzkiego sporu o to, gdzie kończy się czyja posesja lub pole.

Aby rozpocząć administracyjne postępowanie o rozgraniczenie, trzeba złożyć wniosek do burmistrza wraz  z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, akt własności ziemi, akt notarialny itd.). We wniosku należy wskazać, ze względu na jakie okoliczności wnosi on o przeprowadzenie rozgraniczenia. Przebieg granic ustala upoważniony przez burmistrza  geodeta, który musi mieć niezbędne uprawnienia zawodowe. Odtwarza je na podstawie dokumentów oraz w terenie podczas tzw. rozprawy granicznej, na której powinni być obecni właściciel rozgraniczanych nieruchomości. Geodeta bierze pod uwagę ślady i znaki graniczne, mapy ewidencji gruntów oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Jeżeli takich danych nie ma albo okaże się, że są niewystarczające lub sprzeczne, przebieg granicy ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia sąsiadów bądź tylko jednego, gdy drugi nie kwestionuje linii granicznej. Wówczas sprawę kończy decyzja burmistrza  o rozgraniczeniu nieruchomości.

W razie sporu granicznego geodeta ma obowiązek nakłaniać jego strony do zawarcia pisemnej ugody, która jeśli zostanie zawarta  ma moc ugody sądowej. Jeśli do ugody nie dojdzie, burmistrz może wydać decyzję rozgraniczeniową, gdy geodeta ustali granicę na podstawie zebranych dowodów lub jeśli dowody są sprzeczne albo ich nie ma, na podstawie zgodnego oświadczenia stron. Jeżeli jednak nie uda się tego zrobić, bo sprawa jest wciąż sporna, geodeta tylko prowizorycznie utrwali punkty graniczne na gruncie wedle ostatniego stanu sprzed sporu (tzw. stanu spokojnego posiadania), wskazań stron i dokumentów. Musi oznaczyć je na szkicu, sporządzić opinię oraz protokół graniczny i dokumentację przekazać do burmistrza. Burmistrz  umarza wtedy postępowanie i kieruje sprawę do sądu. Przekazania jej do sądu może żądać także strona niezadowolona z rozstrzygnięcia burmistrza.

Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości rozpatruje sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Jeżeli nie będzie mógł ustalić stanu prawnego, granicę określi według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby i tego nie dało się stwierdzić, określi ją badając wszelkie możliwe okoliczności. Może przy tym przyznać jednemu z właścicieli dopłatę pieniężną od drugiego.

Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub burmistrz przesyła  do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości złożony przez stronę, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem granic do rozgraniczenia.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, Referat Nieruchomości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. 85 7152251 wew.301, 302
Anna Mierzejewska

Termin załatwienia

 • Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 • Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 • Do terminów w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 • W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

Opłaty

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) określającym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia. Opłatę tę wnosi wnioskodawca

 Wszystkie strony postępowania rozgraniczeniowego, niezależnie od tego, kto złożył wniosek,  partycypują w kosztach postępowania.  Organ wydaje w tej sprawie  postanowienie, w którym nakłada na uczestników postępowania obowiązek uiszczenia kosztów. Kosztem jest wynagrodzenie upoważnionego geodety, który sporządził operat techniczny z rozgraniczenia.

Informacje dodatkowe - (uwagi)

 • Wszczęcie - wydanie niezwłocznie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, upoważnienie geodety do podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic.
 • Rozstrzygnięcie - wydanie:
  a) decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron bądź,
  b) decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą bądź,
  c) decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 • W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2021-02-04

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2017-01-12