Wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Łapy przez najemcę

Nazwa sprawy

Wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Łapy przez najemcę

Opis

Najemca lokalu, z którym została zawarta umowa na czas nie określony może wystąpić z wnioskiem o wykup tego lokalu.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Łapy przez najemcę (wniosek do pobrania w załączeniu).
  • Oświadczenie najemcy o osobach zameldowanych w danym lokalu.
  • Kserokopia umowy najmu.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. 85 7152251 wew. 301
Michał Pietraszko

Termin załatwienia

Minimum 3 miesiące od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia.
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Opłaty

Koszt wykonania operatu szacunkowego określającego wartość lokalu nieruchomości, koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi wnioskodawca. 

Informacje dodatkowe - (uwagi)

W toku postępowania mogą być żądane od wnioskodawcy dodatkowe dokumenty, uaktualnienie dokumentów już złożonych oraz wystąpienie do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach, udziela się bonifikaty przy sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łapy według następujących stawek procentowych:
1) w wysokości 50 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi od 10 do 15 lat,
2) w wysokości 70 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi powyżej 15 lat a nie przekracza 20 lat,
3) w wysokości 90 % ceny, jeżeli okres najmu wynosi powyżej 20 lat.
Sprawa kończy się aktem notarialnym bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10